Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică GORJ

ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI  JUDEŢENE DE STATISTICĂ GORJ

Direcţia  Judeţeană de Statistică Gorj, instituţie publică cu personalitate juridică,  finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice oficiale cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesare elaborării politicilor economice şi sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale, cu personalitate juridică şi de către persoanele fizice  care se află, deţin capital sub orice formă, sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul  judeţului Gorj; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de I.N.S., publicarea şi diseminarea datelor  statistice.

În realizarea obiectului  de activitate, ce se întemeiază pe principiile autonomiei ştiinţifice, relevanţei, confidenţialităţii, corectitudinii, promptitudinii şi punctualităţii, transparenţei, accesibilităţii, consistenţei, deontologiei statistice şi a raportului cost-eficienţă, Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj are următoarele atribuţii:

 1. asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi  sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Cercetărilor Statistice aprobat;
 2. organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N.S.;
 3. organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 4. participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;
 5. propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;
 6. asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea şi  publicarea  indicatorilor statistici;
 7. organizează şi administrează registrele şi bazele de date statistice;
 8. respectarea obligaţiilor în vederea implementării Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană ( INSPIRE);
 9. furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 10. informează din proprie iniţiativă administraţia publică locală şi la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 11. prezintă semestrial I.N.S.-ului informări asupra activităţii desfăşurate;
 12. elaborează/proiectează anuare, breviare, buletine şi  alte publicaţii  la nivelul judeţului spre a fi publicate;
 13. promovează cultura statistică în judeţul Gorj;
 14. administrează bunurile şi gestionează bugetele şi fondurile alocate;
 15. l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

În îndeplinirea atribuţiilor, Direcţia  Judeţeană de Statistică Gorj are dreptul:

– să solicite date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României şi de la toate persoanele de cetăţenie română cu domiciliul în România, care se află sau desfăşoară activitate pe teritoriul altor ţări;

 • să efectueze, cu aparatul propriu şi alţi colaboratori externi, cercetări statistice prin culegere directă a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale;
 • să aplice amenzi contravenţionale prin intermediul persoanelor anume împuternicite pentru aceasta în baza Legii 226/2009 (Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România), cu modificările şi completările ulterioare, pentru refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea DJS Gorj a documentelor şi evidenţelor necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de conducerea DJS Gorj;
 • să solicite de la I.N.S. date şi informaţii statistice  privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii între judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni.