Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică Gorj

ORGANIGRAMA
Direcţia  Judeţeană de Statistică Gorj este condusă de un director executiv, ajutat de un director executiv adjunct.
 Directorul executiv

Directorul executiv conduce întreaga activitate a Direcţiei Judeţene de Statistică Gorj şi reprezintă direcţia în raporturile cu organele administraţiei publice locale, cu serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale,  precum şi cu organizaţiile din ţară şi din străinătate, are în subordine directă Serviciul de cercetări statistice de întreprinderi şi exploataţii agricole şi Compartimentului IT, infrastructură statistică, gestionare resurse umane şi contabilitate.

În aplicarea prevederilor legale, directorul executiv emite decizii, stabilind măsurile necesare pentru realizarea acestora.

 

Directorul executiv adjunct

 Directorul executiv adjunct conduce activitatea Compartimentului de cercetări statistice în gospodăriile populaţiei, sistem informatic geografic, sinteză, coordonare, diseminare şi relaţii cu publicul din subordinea directă şi reprezintă Direcţia  Judeţeană de Statistică Gorj în raporturile cu alte instituţii publice şi organizaţii, pe baza delegării de atribuţii dispuse de directorul executiv.

Directorul executiv ajutat de directorul executiv adjunct asigură conducerea operativă a Direcţiei  Judeţene de Statistică Gorj.

 

Colectivul  de  conducere

Colectivul  de conducere, organ consultativ pe lângă conducerea D.J.S. Gorj, are următoarea  componenţă:

  1. a) Director executiv – preşedinte;
  2. b) Director executiv adjunct – membru;
  3. c) Şef de serviciu – membru.

Persoana cu atribuţii în asigurarea  secretariatului  Colectivului de conducere va întocmi după fiecare şedinţă un proces – verbal semnat de toţi membrii.

Reprezentantul funcţionarilor publici/preşedintele sindicatului constituit în cadrul DJS Gorj, participă, în calitate de invitaţi, la şedinţele colectivului de conducere.

Colectivul de conducere se întruneşte de câte ori situaţia concretă o cere, la convocarea directorului executiv.

Colectivul de conducere se întruneşte sub conducerea directorului executiv, pentru dezbaterea problemelor importante privind activitatea Direcţiei Judeţene de Statistică Gorj, îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de lucru şi adoptă recomandările cu votul a cel puţin jumătate din numărul celor prezenţi. La lucrările Colectivului de conducere  pot fi cooptaţi în caz de nevoie şi alţi specialişti din direcţie şi/sau din alte domenii de activitate (administraţie locală, universităţi, etc.), aceştia din urmă în calitate de invitaţi simpli.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE STATISTICĂ GORJ

REGULAMENT INTERN AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE STATISTICĂ GORJ – 2023

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIRECŢIEI JUDEŢENE DE STATISTICĂ GORJ

COMISII

ACORD COLECTIV 2023